Protokoll fört vid årsmöte i Stars and Stripes Strömstad, söndagen den 15 mars 2009,
kl.15.00, på lastbilscentralens kontor, Prästängsvägen 40.

1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Mötets behöriga utlysande
Utlysandet av mötet godkändes.

•  Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

•  Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sittande valdes, Magnus Johansson och Laila Hansen.

•  Val av protokolljusterare tillika röstkontrollanter ( 2 st )
Till justerare valdes Morgan Simonsson och Michael Nilsson.

•  Styrelsens verksamhetsberättelse
Magnus och Christer redogjorde för våra händelser under det gångna året.

•  Revisorernas berättelse
Thomas Andersson drog igenom kassa- och bankredovisning och berättade om
klubbens huvudsakliga inkomster och utgifter.

•  Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

•  Val av styrelse för kommande verksamhetsår
Följande styrelsemedlemmar omvaldes:
Kate Johansson vice ordförande 1 år
Laila Hansen sekreterare 1 år
Per-Åge Nilsen styrelsesuppleant 1 år
Veronica Carlsson styrelsesuppleant 1 år

•  Val av revisorsuppleant
Följande revisorsuppleant omvaldes:
Veronica Carlsson revisorsuppleant 1 år

•  Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Valter Marold och Mikael Nilsson.

•  Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften skulle vara oförändrad d.v.s. 200:-/person och år.

•  Övriga frågor
Det framkom att korvvagnen vi lånade förra året skall säljas, så medlemmar
uppmanades att hålla ögonen öppna efter en annan att ha på träffen.

Buggen skall vi försöka uppta till hösten igen.

Önskemål finns att göra en gruppbild på alla medlemmar och deras fordon
och lägga ut denna på vår hemsida, ev. kan man också ta kort på varje
medlemsfordon och ha med dessa på vår hemsida också.

Anders och Anette Svenningsson hade med inbjudan till ”Twenty One Run”,
en åktur med bilarna, lördagen den 30 maj, Töllsjö.

Det blir inga torsdagsträffar på torget i år, men vi ska försöka att träffas
första torsdagen i varje månad på olika ställen, första träffen blir 1:a maj.

Thomas Andersson är vald till ”Road-Captain” och alla kan höra av sig
till honom om olika förslag på vad vi kan hitta på, så skickar Thomas ut
SMS till alla medlemmar. Vi kommer att be Urban Klock att lägga in
”Road-Captains” mobilnr 073-770 51 81 på hemsidan.

Christer och Magnus informerad lite om årets bilträff, bl a annonsering och
planscher. Det skall även kollas upp om CREW-tröjor inför träffen.

Sjöräddningen kommer att uppvisning på träffen. Ev. kommer det att köras
med radiostyrda bilar i uppvisningssyfte.

•  Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 15.55.

 

Vid protokollet

Laila Hansen

 

Ordförande Justerare Justerare

Magnus Johansson Morgan Simonsson Michael Nilsson