Stadgar för föreningen Stars and Stripes
 

§ 1 Namn
Föreningens namn är Stars and Stripes Strömstad, härmed kallad förening.

§ 2 Form och säte
Föreningen är en ideel förening med säte i Strömstad

§ 3 Syfte och målsättning
Föreningens syfte och målsättning är att främja intresset för USA-bilar och bilsport och den därmed
sammanhängande kulturen.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som med ett genuint bilintresse stöder föreningens syfte och målsättning.
Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

§ 5 Möten
Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg.
Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och
bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av
medlemsavgift.

§ 6 Styrelse
Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen
måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsemötena är öppna. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 7 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

§ 8 Uteslutning
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas.
Samma gäller medlem som inte har betalat av årsmötet fastställd medlemsavgift. Den uteslutne har
rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

§ 9 Omröstning
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års- och medlemsmöten
gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom personval, där lotten skiljer.

§ 10 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten,
varav ett årsmöte.

§ 11 Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall
tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet
beslutar om fördelning av medel.